ماهیگیران تبریز - تعبير خواب در باره ماهی وماهیگیری


تعبير خواب در باره ماهی وماهیگیری تاریخ : يكشنبه، 1 اسفند ماه ، 1389
موضوع : اخبار
تعبير خواب ماهی


1ـ ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .

ادامه‌ی مطلب را بخوانید »2ـ ديدن ماهي مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خود را از دست مي دهيد .

3ـ اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

4ـ اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ، نشانة آن است كه نقشه هاي دشمنان شما را پريشان مي كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك مي كند تا از دام آنها بگريزيد .

5ـ اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .

6ـ خواب ماهيگيري ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل است .

7ـ خوردن ماهي در خواب ، علامت روابط دوستانه و پايدار است .

 

ماهيگير

ديدن صيادان ماهي در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و كاميابي دست مي يابيد كه تا آن روز طعم آن را نچشيده بوديد .

 

ماهيگيری

اگر خواب ببينيد در حين ماهيگيري ماهي صيد كرده ايد ، تعبير آن نتايج خوبي است كه در زندگي بدست خواهيد آورد و اگر بر عكس در خواب موفق به صيد ماهي نشويد ، در آينده اتفاقهاي ناگواري برايتان رخ خواهد داد .


ماهی درخواب نشانگر نیروی عظیم تجدید حیلت،تولد مجددوگنج است.
ماهی اگر در دریلی گرم باشد نشان بدبختی ودر دریای سرد خوش طالعی می باشد.

ماهی كوچك درخواب دلالت بر غم واندوه دارد.-نشان سفر نیز هست-
ماهی تازه نشان غنیمت است.
خوردن ماهی پخته نشان به دست آوردن مال است
اگر از دهانش ماهی بیرون آمد نشان این است كه بسیار دروغ میگوید.
میتواند نشان سردی مزاج وناتوانی جنسی نیز باشد
ماهیگیری درخواب ،نشانگر توجه دقیق خواب بین به واقعیات زندگی است.ودرمجموع رویای خوش طالعی است.
خوردن ماهی درخواب نشان تصمیم به تجدیدقوای روانی برای تجدید حیات وتشكیل زندگی ایده ال است.

امام صادق(ع)فرمود:تعبیرماهی برپنج وجه است:

10وزیر
2-لشكر
3-دخترباكره
4-غنیمت
5-غم واندوه.


تعبیر ماهي

حضرت دانيال گويد: ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد. محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است. جابرمغربي گويد: ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد. اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ماهي بر شش و جه است. اول: وزير. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشيزه. چهارم: غنيمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: كنيزكي هندوی


تعبير خواب در باره ماهی وماهیگیریمنبع این مقاله : ماهیگیران تبریز
www.tabriz-fishing.com

آدرس این مطلب :
www.tabriz-fishing.com/modules.php?name=News&file=article&sid=591